Haku  

   
   

I LUKU. YHDISTYS

1. Nimi
Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilökuntayhdistys VIRKUT ry
2. Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki
3. Toimiala
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilökunnan työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä sekä lisätä henkilökunnan yhteenkuuluvaisuutta ja tukea henkilökunnan harrastustoimintaa.

Tarkoituksensa ja toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja kehittää
vapaa-ajantoimintoja sekä hankkii ja ylläpitää näitä palvelevia toimintatiloja ja -alueita sekä kiinteistöjä.

II LUKU. YHDISTYKSEN JÄSENET

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksessa olevan henkilön ja aluevaltuustossa tai aluehallituksessa toimivan luottamushenkilön. 

Palvelussuhteen päättyessä, muutoin kuin eläkkeelle siirryttäessä, jäsenyys yhdistyksessä päättyy. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä jäsenasiainhoitajalle. 

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen yhden vuoden ajalta, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai esiintyy yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

5. Jäsenmaksu
Jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous.'

III LUKU. PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ

6. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään viimeistään maalis-huhtikuussa ja syyskokous, joka pidetään syys-marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/20 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallislehdessä ja yhdistyksen internet-sivulla. 

7. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat virkailijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat virkailijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.
 4. Asetetaan jaostot ja valitaan jaostojen vastuuhenkilöt.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu seuraavaa toimintavuotta varten.
 6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
 7. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8. Kokousmenettely yhdistyksen kokouksissa
Kokouksen avaa ja puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei yhdistyslaista ja näistä säännöistä muuta johdu.

Päätöksen tekoon kokouksessa saa osallistua vain henkilökohtaisesti läsnäoleva yhdistyksen varsinainen jäsen.

9. Yhdistyksen kiinteän omaisuuden hankintaa ja myymistä koskevat päätökset on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja asiasta on mainittava kokouskutsussa.

IV LUKU. YHDISTYKSEN HALLINTO

10. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka tehtäviensä hoitamista varten voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja jaostoja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä ja yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä, jotka mahdollisuuksien mukaan tulee valita eri ammattiryhmistä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua hyvinvointialueen aluehallituksen nimeämät kaksi luottamushenkilöä ja virkamiesedustus.

Yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Kahden vuoden tauon jälkeen voi tulla valituksi uudelleen. Hallituksesta on erovuorossa vuorovuosin neljä (4) tai viisi (5) jäsentä. Parillisina vuosina erovuorossa on neljä (4) jäsentä. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikautta, jatkaa hänen tilallaan henkilökohtainen varajäsen lopun toimikautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat virkailijat.

11. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

12. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erikseen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13. Tilinpäätös ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja hallituksen toimesta laadittu vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. 

Tarkastajien tulee toimittaa tarkastuksen perusteella laatimansa kirjallinen lausunto hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä. 

V LUKU. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14. Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

15. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, luovutetaan yhdistyksen omaisuus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle käytettäväksi henkilökunnan työhyvinvoinnin ja harrastustoiminnan tukemiseen. 

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään noudattaen kohdassa 14 sääntöjen muuttamista koskevaa menettelyä.

16. Sääntöjen soveltaminen
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näitä säännöissä annettuja määräyksiä. Lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

13.1.1998